Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywistości" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Korupcja a bezpieczeństwo państwa". -

Nawigacja

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Korupcja a bezpieczeństwo państwa".

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywistości"

26.10.2012

Po raz trzeci Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie było organizatorem konferencji poświęconej tematyce antykorupcyjnej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniach 24-25 października 2012 roku w Kętrzynie była „Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywistości”. Konferencję, nad którą honorowy patronat objął Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominik Tracz współorganizowali z Centrum: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w 2009 roku, któremu towarzyszy jeden podstawowy cel – analiza zjawiska korupcji oraz jego wpływ na społeczeństwo w ujęciu prawnym i społecznym.

Gospodarz spotkania, Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej Pan płk SG Andrzej RYTWIŃSKI w trakcie inauguracyjnego przemówienia podkreślił, iż zwalczanie zjawiska korupcji wśród obywateli państwa jest nie tylko koniecznością właściwego skonstruowania przepisów prawnych czy skuteczności organów ścigania, ale w głównej mierze koniecznością podjęcia w sposób rzetelny tematu korupcji w dyskusji publicznej i naukowej i jej szerokie naświetlenie, które pozwoli w dalszym oddziaływaniu na przewartościowanie postaw i przekonań. W opinii organizatora zadanie to nie jest możliwe bez zmiany świadomości społeczeństwa, co możliwe jest poprzez zaangażowanie jak największej liczby podmiotów państwowych w walkę z korupcją. Komendant podkreślił także, że podejmowana na przestrzeni ostatnich lat aktywność w tym obszarze i stałe dążenie do osiągania coraz lepszych rezultatów już przynoszą zauważalne efekty w tworzeniu transparentnego systemu w życiu publicznym, a obecność ponad pięćdziesięciu ekspertów, praktyków i ludzi nauki na konferencji świadczy o zainteresowaniu tematem.

Uczestnicy konferencji prezentowali swoje stanowiska i doświadczenia w trzech głównych obszarach tematycznych. Pierwszy panel konferencji poświęcony był społecznemu wymiarowi korupcji, a swoje doświadczenia, spojrzenia i badania zaprezentowali ludzie nauki, miedzy innymi z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie i Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, ale także funkcjonariusze Służby Więziennej i Straży Granicznej.

W drugim dniu konferencji uczestnicy skupili się wokół kolejnych bloków tematycznych. Przedmiotem uwagi uczestników konferencji w ramach drugiego panelu był wpływ korupcji na bezpieczeństwo państwa. Obszar ten zdominowany był przez prelegentów reprezentujących Policję, Straż Graniczną i Służbę Celną. Swoje spojrzenie na ten temat zaprezentowało środowisko naukowe z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Świętokrzyskiego, a także przedstawiciel Misji Pomocowej Unii Europejskiej do Spraw Granic dla Mołdawii i Ukrainy (EUBAM).

Domeną trzeciego panelu konferencji były karno-prawne aspekty zwalczania korupcji. Głównymi prelegentami byli przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Żandarmerii Wojskowej i Straży Granicznej. Swoje doświadczenia i osiągnięcia w tym zakresie zaprezentowali także przedstawiciele Państwowej Straży Granicznej Republiki Łotwy.

Merytorycznego podsumowania międzynarodowej konferencji naukowej dokonał Pan płk SG Mirosław Hakiel - Dyrektor Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, który podkreślił doskonałe przygotowanie merytoryczne uczestników poszczególnych paneli dyskusyjnych, natomiast oceny naukowej prezentowanych wystąpień i dyskusji panelowych poczynił na zakończenie Pan dr hab. Piotr Majer prof. UWM, który wskazał przede wszystkim na szerokie spektrum podejścia do tematu i nieocenioną wartość badań prowadzonych w tym obszarze przez służby, ze szczególnym naciskiem na badania prowadzone przez Straż Graniczną.

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej podziękował wszystkim uczestnikom za wkład w budowanie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze przeciwdziałania korupcji, podkreślając wagę wypracowanych w czasie spotkania wniosków.

W kętrzyńskiej konferencji uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej, przedstawiciele Izby Celnej z Olsztyna i Białej Podlaskiej, Komendy Głównej Policji i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Misji Pomocowej Unii Europejskiej do Spraw Granic dla Mołdawii i Ukrainy (EUBAM) oraz Państwowej Straży Granicznej Republiki Łotwy.

W trakcie konferencji bardzo licznie reprezentowane było środowisko naukowe, między innymi z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Uniwersytetu Świętokrzyskiego w Kielcach, a także Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie i Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

  • 2012/10/130.jpg
    2012/10/130.jpg
do góry