Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27918 - Program Uczenie się przez całe życie -

Nawigacja

Program Uczenie się przez całe życie

Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27918

Redaktor
23.11.2015

„Trener transakcyjny – warsztat praktycznego stosowania analizy transakcyjnej w pracy z grupami szkoleniowymi Straży Granicznej” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci - wartość projektu 26 190 euro

W okresie wrzesień – grudzień 2012 Centrum Szkolenia Straży Granicznej zrealizowało projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27918 pt. „Trener transakcyjny – warsztat praktycznego stosowania analizy transakcyjnej w pracy z grupami szkoleniowymi Straży Granicznej”, dofinansowany ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

Celem projektu było podniesienie kompetencji trenerskich z zakresu analizy transakcyjnej oraz doskonalenie warsztatu trenerskiego obecnych trenerów Treningów Rozwoju Umiejętności Społecznych (TRUS) , a także wyszkolenie nowej grupy trenerów, którzy w przyszłości będą prowadzić szkolenia z zakresu umiejętności społecznych. Wyszkolenie nowych trenerów TRUS przełoży się na łatwiejszy dostęp funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej do zajęć z zakresu przedmiotowej problematyki. Kompetencje nabyte w wyniku szkoleń planowanych do realizacji w ramach doskonalenia lokalnego, będą wykorzystywane przez kadrę Straży Granicznej w codziennej służbie/pracy. Rozwój kompetencji społecznych wśród funkcjonariuszy i pracowników formacji stanowić będzie wartość dodaną projektu i wpłynie na poprawę efektywności realizacji zadań.

W ramach projektu odbyły się trzy szkolenia merytoryczno-metodyczne z zakresu analizy transakcyjnej, w tym jedno wspólne dla aktualnych i nowych trenerów, a ostatnim etapem projektu była tygodniowa wymiana doświadczeń z trenerami TRUS z Policji Federalnej Niemiec – instytucji partnerskiej w projekcie – w ośrodku szkoleniowym w Niemczech, w miejscowości Bad Düben.

W ramach projektu pokryto koszty podróży i pobytu niemieckich trenerów TRUS – przedstawicieli partnera przyjmującego (Dyrekcji Policji Federalnej w m. Pirna) w Centrum Szkolenia SG, zakupiono pomoce dydaktyczne, książki z zakresu analizy transakcyjnej dla uczestników, zabezpieczono udział ekspertów zewnętrznych, a także przeprowadzono wymianę.

W projekcie udział wzięło 15 przedstawicieli Straży Granicznej z Komendy Głównej Straży Granicznej, Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Warmińsko-Mazurskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie – obecni oraz przyszli trenerzy TRUS.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 26 190 Euro.

do góry