Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt Erasmus Nr 2014-1-LV01-KA202-000487 - Erasmus + -

Nawigacja

Erasmus +

Projekt Erasmus Nr 2014-1-LV01-KA202-000487

Redaktor
23.11.2015

“Program KA2 PARTNERSKI PROJEKT STRATEGICZNY w obszarze edukacji zawodowej”. - budżet projektu 28 140,00 €.

ERASMUS+ Program KA2 PARTNERSKI PROJEKT STRATEGICZNY Nr 2014-1-LV01-KA202-000487 w obszarze edukacji zawodowej.

Celem projektu jest podniesienie poziomu znajomości języków obcych wśród funkcjonariuszy służb granicznych, poprzez stworzenie w ramach projektu interaktywnego narzędzia do nauki i poszerzania wiedzy z zakresu specjalistycznej terminologii dla służb granicznych z języka rosyjskiego i angielskiego.  Efektem projektu będzie podniesienie bezpieczeństwa zewnętrznej granicy UE oraz usprawnienie procesu odpraw granicznych, poprzez poprawę komunikacji z osobami przekraczającymi granicę. Narzędzie e-learningowe zawierać będzie terminologię, związaną z bezpieczeństwem granic – terminy i frazy w języku angielskim i rosyjskim wraz z odpowiednim tłumaczeniem na języki narodowe partnerów projektu, nagrania audio z wymową w języku angielskim i rosyjskim, autentyczne nagrania audio i video, które zostaną nagrane na przejściach granicznych, podczas realnych sytuacji komunikacyjnych, w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Narzędzie umożliwi funkcjonariuszom naukę i ocenę wykonywanych zadań, otrzymywanie szybkiej informacji zwrotnej w celu odpowiedniego wyboru ścieżki nauki oraz określenie poziomu znajomości języków obcych. W celu ujednolicenia terminologii w ramach projektu zostanie opracowany wspólny słownik terminologii granicznej. Tematy objęte szkoleniem będą miały na celu nie tylko podniesienie poziomu wiedzy w zakresie znajomości języków obcych, ale również obszarów specjalistycznych, takich jak: „Kontrola pojazdów”, „Wizy”, „Przeprowadzanie przesłuchań” oraz innych tematów ściśle związanych z kontrolą na granicach zewnętrznych UE, co przyczyni się do lepszej współpracy pomiędzy partnerami projektu w zakresie wykrywania i zapobiegania handlu ludźmi, nielegalnej migracji, przemytu, wykrywania skradzionych pojazdów, zagadnień związanych z uchodźcami i osobami ubiegającymi się o status uchodźcy.

Projekt zakłada uczestnictwo łącznie 16 ekspertów z ośrodków szkolenia SG państw partnerskich (po 4 ekspertów z Łotwy, Litwy, Estonii i Polski), którzy posiadają bogate doświadczenie w nauczaniu języków obcych, w tworzeniu nowoczesnych narzędzi e-learningowych oraz doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu projektów międzynarodowych. Projekt zakłada również uczestnictwo funkcjonariuszy służb granicznych, posiadających doświadczenie w kontroli granicznej na drogowych przejściach granicznych. W celu skutecznego wdrożenia projektu i budowy narzędzia e-learningowego planowanych jest 6 spotkań międzynarodowych, podczas których skoordynowane i wypracowane zostaną komponenty planowanego narzędzia e-learningowego. Wspomniane spotkania odbędą się w następujących lokalizacjach i terminach:

1.   Spotkanie na Łotwie (Rezekne – College Państwowej Straży Granicznej Republiki Łotwy – State Border Guard College) – grudzień 2014 r.

Cele spotkania: omówienie zagadnień związanych z zarządzaniem oraz wdrożeniem projektu, zdefiniowanie treści zgodnie z praktyką narodową, unijną i międzynarodową oraz aspektami prawnymi i potrzebami szkoleniowymi, utworzenie platformy, projektu modułów oraz planu integracji z krajowym systemem szkoleniowym, określenie dalszych kroków, integracja informacji, określenie gwarancji jakości oraz systemu raportowania.
Wspólnie z lokalnymi uczestnikami do udziału w projekcie zostaną zaproszeni uczestnicy z następujących państw:
- Estonia (Sisekaitseakadeemia) – 4 przedstawicieli (Koordynator projektu, informatyk, lektor języka angielskiego, lektor języka rosyjskiego).
- Litwa (Medininkai)  – 4 przedstawicieli (Koordynator projektu, lektor języka angielskiego, lektor języka rosyjskiego, ekspert z zakresu kontroli granicznych na drogowych przejściach granicznych).
- Polska (Kętrzyn) 4 przedstawicieli (Koordynator projektu, lektor języka angielskiego, lektor języka rosyjskiego, ekspert z zakresu kontroli granicznych na drogowych przejściach granicznych).

2. Spotkanie w Polsce (Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie) – styczeń 2015 r.

Cele spotkania: omówienie kwestii związanych z zarządzaniem i wdrażaniem projektu, określenie treści tematycznych planowanego narzędzia do nauki, zidentyfikowanie, analiza, podział oraz publikacja specjalistycznej terminologii, usystematyzowanie zdefiniowanej terminologii i zintegrowanie narzędzia do nauki. Uczestnicy: uczestnicy z CSSG oraz 12 uczestników z państw partnerskich Łotwy, Litwy i Estonii (4 przedstawicieli z każdego państwa partnerskiego, szczegółowe profile uczestników będą określone w zaproszeniach).

3. Spotkanie w Estonii (Sisekaitseakadeemia) – kwiecień 2015 r.

Cele spotkania: omówienie kwestii związanych z zarządzaniem i wdrażaniem projektu, finalna publikacja terminologii oraz nagrań w języku angielskim i rosyjskim, utworzenie oraz sprawdzenie scenariuszy audio i video, które mają być włączone do zawartości narzędzia do nauki.
Uczestnicy: uczestnicy z Estonii oraz 12 uczestników z państw partnerskich Łotwy, Litwy i Polski (4 przedstawicieli z każdego państwa partnerskiego, szczegółowe profile uczestników będą określone w zaproszeniach).

4. Litwa (Medininkai) – sierpień 2015 r.

Cele spotkania: omówienie kwestii związanych z zarządzaniem i wdrażaniem projektu, finalna weryfikacja scenariuszy audio oraz video, nagranie scenariuszy audio oraz video na przejściu granicznym, utworzenie tematycznych ćwiczeń oceniających, tłumaczenie terminologii na języki narodowe.

Uczestnicy: uczestnicy z Litwy oraz 12 uczestników z państw partnerskich Łotwy, Estonii i Polski (4 przedstawicieli z każdego państwa partnerskiego, szczegółowe profile uczestników będą określone w zaproszeniach).

5.  Spotkanie na Łotwie (Rezekne) listopad 2015 r.

Cele spotkania: omówienie kwestii związanych z zarządzaniem i wdrażaniem projektu, kontynuacja weryfikacji tematycznego ćwiczenia oceniającego, stworzenie wskazówek i streszczeń dla użytkownika w celu tematycznego sprawdzenia nagrań audio oraz video, umieszczenie materiałów na platformie, stworzenie specjalistycznego słownika (w wersji PDF), utworzenie ogólnego ćwiczenia oceniającego.
Uczestnicy: uczestnicy z Łotwy oraz 12 uczestników z państw partnerskich z Litwy, Estonii i Polski (4 przedstawicieli z każdego państwa partnerskiego, szczegółowe profile uczestników będą określone w zaproszeniach).

6. Spotkanie w Estonii (Sisekaitseakadeemia) – luty 2016 r.

Cele spotkania: omówienie kwestii związanych z zarządzaniem i wdrażaniem projektu, planowanie fazy pilotażowej narzędzia, planowanie systemu rozpowszechniania opracowanych materiałów jak również integracja krajowych systemów e-learningowych, końcowe sprawdzenie działania narzędzia do nauki.
Uczestnicy: uczestnicy z Estonii oraz 12 uczestników z państw partnerskich Łotwy, Litwy i Polski (4 przedstawicieli z każdego państwa partnerskiego, szczegółowe profile uczestników będą określone w zaproszeniach).

Produkt końcowy projektu zostanie rozpowszechniony poprzez wdrożenie w ramach seminariów, pokazów praktycznych w miejscach pełnienia służby oraz szkoleń dla trenerów na poziomie narodowym i międzynarodowym. Informacja o narzędziu e-learningowym zostanie przesłana do innych służb granicznych UE (policji granicznej), ośrodków szkoleniowych, z którymi państwa partnerskie projektu utrzymują długoletnią współpracę poprzez udostępnienie adresu strony internetowej lub materiałów DVD. O projekcie zostanie poinformowana Sekcja Szkoleniowa Agencji Frontex w celu rozpropagowania produktu końcowego projektu na skalę europejską. Informacja o dostępności narzędzia e-learningowego zostanie umieszczona na stronach internetowych państw uczestniczących. Ośrodki szkoleniowe będą mogły korzystać z narzędzia e-learningowego w czasie szkoleń funkcjonariuszy SG (policji granicznej) z zakresu specjalistycznej terminologii języka angielskiego i rosyjskiego, np. przed przygotowaniem funkcjonariuszy do udziału w misjach międzynarodowych, jak również w celu opracowania kursów e-learningowych z wykorzystaniem w/w narzędzia.

Całkowita suma środków finansowych przyznanych polskiemu partnerowi w celu zarządzania projektem oraz na wdrożenie działań projektowych ustalona została na kwotę 28 140.00 EUR  (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści euro).

Okres realizacji projektu (kwalifikowalności wydatków): 1 września 2014 r. – 31 sierpnia 2016 r.

do góry