Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Skargi i Wnioski - Skargi i wnioski -

Nawigacja

Skargi i wnioski

Agata Strachel
28.04.2014

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałki od godz. 13.00 – 17.00
po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Nr tel. sekretariatu : (+48 89) 750 3102

 

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbywa się zgodnie z przepisami:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 ze zm.) – dział VIII Skargi i wnioski.

Wybrane przepisy:

art. 221
§ 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.
§ 2. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
§ 3. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

art. 222
O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

art. 227
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

art. 239
§ 1 W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

art. 241
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Wybrane przepisy:

§ 5
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

§ 8
1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Skargi i wnioski można wnosić do Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie na adres:

Centrum Szkolenia Straży Granicznej
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

- za pomocą telefaksu na numer sekretariatu Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie fax. (+48 89) 750-37-41,

- pocztą elektroniczną na adres mailowy: cssg@strazgraniczna.pl,

- za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (dla osób posiadających profil zaufany na e-puap): Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

- lub ustnie do protokołu.

Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00-17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00
telefon: (+48 22) 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: (+48 22) 55 17 700
Strona główna Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Kontakt: 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, telefon: +48 89 750 3102 (sekretariat), e-mail: cssg@strazgraniczna.pl.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Centrum Szkolenia Straży Granicznej, z którym kontaktować się można pisemnie na wyżej wskazany adres administratora danych lub elektronicznie e-mail: iod.cssg@strazgraniczna.pl.

Dane osobowe przetwarza się w celu rozpatrzenia wniesionej skargi, wniosku lub petycji na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz na podstawie ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych osobowych złożony wniosek, skarga lub petycja zostaną bez rozpatrzenia.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, a następnie archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą wykorzystywane w celu profilowania i nie będą podlegały decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Mają Państwo prawo żądania dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia), prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html.

 

do góry