Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Petycje -

Nawigacja

Petycje

Edward Milewski
08.01.2016

Adresy do korespondencji w sprawie petycji:

PETYCJE MOŻNA SKŁADAĆ DO

KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ
IM. ŻOŁNIERZY KORPUSU OCHRONY POGRANICZA

W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES:
UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 78
11-400 KĘTRZYN

LUB ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:
ZA POŚREDNICTWEM ePUAP (adres strony internetowej http://epuap.gov.pl)

Przepisy regulujące zasady składania i rozpatrywania petycji.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Wybrane artykuły ustawy o petycjach:

Art. 2. 1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej “podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

2. Petycja może być złożona w interesie:

1) publicznym;

2) podmiotu wnoszącego petycję;

3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

3. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Art. 4. 1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

3. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

4. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

5. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Art. 5. 1. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

3. W razie powstania wątpliwości co do istnienia lub zakresu zgody, o której mowa w ust. 2, adresat petycji może, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, zwrócić się do podmiotu, w interesie którego petycja jest składana,  o potwierdzenie zgody w terminie 14 dni z pouczeniem, że w przypadku braku takiego potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona. Potwierdzenie zgody następuje w formie, o której mowa w ust. 2.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Kontakt: 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, telefon: +48 89 750 3102 (sekretariat), e-mail: cssg@strazgraniczna.pl.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Kierownik Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Centrum Szkolenia Straży Granicznej, z którym kontaktować się można pisemnie na wyżej wskazany adres administratora danych lub elektronicznie e-mail: iod.cssg@strazgraniczna.pl.

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. W przypadku nie podania danych osobowych złożony wniosek, skarga lub petycja zostaną bez rozpatrzenia.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, a następnie archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą wykorzystywane w celu profilowania i nie będą podlegały decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Mają Państwo prawo żądania dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia), prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

 

 

do góry