Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie ISEC – Prevention of and Fight Against Crime - Projekt ISEC -

Nawigacja

Projekt ISEC

ISEC – Prevention of and Fight Against Crime

Redaktor
23.11.2015

“Zwalczanie zagrożeń w komunikacji lotniczej w aspekcie działalności służbowej funkcjonariuszy wart ochronnych pełnionych przez Straż Graniczną RP oraz europejskie służby bezpieczeństwa na pokładach statków powietrznych”. - budżet projektu 1 221 000 €.

Przedmiotowy projekt stanowi odpowiedź na aktualne zagrożenia związane z migracją obywateli UE i państw trzecich. Zakłada on realizację dwóch podprojektów, które swym zakresem tematycznym odnoszą się do ochrony i kontroli jaką wykonują funkcjonariusze SG, w trakcie zadań związanych z komunikacją lotniczą.

  • Podprojekt I. obejmie przeprowadzenie ćwiczenia-symulacji działania SG na pokładzie statku powietrznego w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lotu. Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków lotu tj. przy wykorzystaniu wyczarterowanego statku powietrznego typu pasażerskiego.

    W trakcie ćwiczenia funkcjonariusze SG wraz z przedstawicielami europejskich służb bezpieczeństwa zastosują obowiązujące procedury oraz, w sytuacji tego wymagającej, zniwelują niebezpieczeństwo np. poprzez unieszkodliwienie osoby niebezpiecznej. Ćwiczenie, będzie miało charakter międzynarodowego spotkania, w którym, poza przedstawicielami SG, wezmą udział reprezentanci europejskich służb. Celem symulacji jest sprawdzenie, w rzeczywistych warunkach lotu, skuteczności działań podejmowanych przez funkcjonariuszy SG – szeryfów powietrznych (SKY MARSHALLS) na pokładach statków powietrznych, a także służb współdziałających, w sytuacji kryzysowej, ze Strażą Graniczną tj. Straż Pożarna, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Policja, organy administracji samorzdowej. Za realizację Podprojektu I odpowiedzialny będzie Nadwiślański Oddział SG przy wsparciu Sztabu Komendanta Główengo SG.
  • Podprojekt II. obejmie rozbudowę bazy Centrum Szkolenia i Doskonalenia Działań na Pokładach Statków Powietrznych, która znajduje się w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Podprojekt II swym zakresem obejmie realizację 4 modułów, które umożliwią przeprowadzanie, na wysokim poziomie i w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, szkoleń SKY MARSHALL, a także szkoleń z zakresu wnoszenia broni na pokład statku powietrznego, oraz szkoleń grup/zespołów interwencji specjalnych. Rozbudowa bazy szkoleniowej pozostaje w ścisłej korelacji z podnoszeniem kompetencji funkjconariuszy SG oraz innych europejskich służb bezpieczeństwa realizujących zadania na pokładach statków powietrznych.

Dzięki zaplanowanym działaniom możliwe będzie profesjonalne szkolenie funkcjonariuszy SG oraz przedstawicieli innych służb np. BOR, Policji, na poziomie krajowym. Ponadto utworzenie nowoczesnego ośrodka szkoleń wart ochronnych pozwoli na realizację międzynarodowych treningów, a tym samym ugruntuje rangę szkoleń realizowanych przez resort spraw wewnetrznych RP. Beneficjentem Projektu będą funkcjonariusze europejskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej, odbywający szkolenia w CSSG w Kętrzynie. Szkolenia realizowane będą po zakończeniu przedmiotowego projektu, ze środków budżetu formacji lub w ramach kontynuacji tego projektu.

Budżet projektu: 1 221 000 €.
2 Podprojekty, czas trwania: 24 miesiące, data rozpoczęcia: 10.10.2014 r.

I Podprojekt:

  • Czarter samolotu;
  • Symulację lotu / szkolenia Sky Marshalls;
  • ok. 100 uczestników z europejskich służb granicznych.

II Podprojekt:

  • Modernizacji krytej strzelnicy;
  • Modernizacja modelu samolotu (makiety) oraz sąsiednich obiektów.

logo

do góry