Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr 12/NMF PL 15/14 - Norway grants -

Nawigacja

Norway grants

Projekt nr 12/NMF PL 15/14

Redaktor
23.11.2015

“Wzmocnienie pionów operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych Straży Granicznej jako element walki ze zorganizowaną przestępczością transgraniczną. - całkowity budżet projektu 1 101 000 zł.

Projekt nr 12/NMF PL 15/14 „Wzmocnienie pionów operacyjno-rozpoznawczych i operacyjno-śledczych Straży Granicznej jako element walki ze zorganizowaną przestępczością trans graniczną”, współfinansowany ze środków Funduszy Norweskich.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie struktur i pionów SG, wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze oraz intensyfikacja udziału SG w zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi oraz migracji grup przestępczych. Projekt stanowi kompleksowy zbiór wzajemnie powiązanych działań, służących: podniesieniu umiejętności funkcjonariuszy SG w zakresie: techniki kryminalistycznej, zastosowania technologii wspomagających proces kryminalistycznej analizy operacyjnej, procesowego zastosowania opinii z ekspertyzy wariograficznej. Zaplanowano także działania uzupełniające, służące wymianie doświadczeń i dobrych praktyk (Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki, seminaria z analizy kryminalnej, warsztaty „Integrated Border Management”).

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących modułów:

 1. Szkolenie specjalistyczne dla techników kryminalistyki (2 edycje – łącznie: przeszkolonych zostanie 30 funkcjonariuszy  SG).
 2. Szkolenia specjalistyczne w zakresie rozpoznawania substancji narkotycznych i psychotropowych (3 edycje – łącznie: 45 funkcjonariuszy SG).
 3. Szkolenia specjalistyczne w zakresie fałszerstw dokumentów (3 edycje – łącznie: 45 funkcjonariuszy SG).
 4. Międzynarodowe sympozjum ekspertów kryminalistyki w CSSG w Kętrzynie (obejmie tematykę związaną z wykrywaniem fałszerstw dokumentów, ale również elementy  z zakresu rozpoznawania substancji narkotycznych i psychotropowych).
 5. Szkolenie specjalistyczne: Analiza kryminalna jako narzędzie w skutecznej walce z przestępczością transgraniczną w tym zorganizowaną, doskonalenie warsztatu pracy analityków (10 edycji – łącznie: 60 funkcjonariuszy SG).
 6. Międzynarodowe seminarium – Krajowe i międzynarodowe aspekty działań przestępczych o charakterze trans granicznym (udział 4 ekspertów z Litwy i Łotwy).
 7. Seminarium – Specyfika czynności procesowych realizowanych w procesie wykrywania przestępstw transgranicznych oraz ścigania ich sprawców (planowana liczba uczestników ok. 40 osób).
 8. Międzynarodowe seminarium – Wykorzystywanie narzędzi analizy kryminalnej w postępowaniach prowadzonych wobec sprawców przestępstw (planowana liczba uczestników ok. 40 osób, w tym 6 ekspertów z Litwy, Łotwy i Estonii)
 9. Seminarium – Techniczno – kryminalistyczne czynności wykrywcze wykonywane w sprawach przestępstw trans granicznych (planowana liczba uczestników ok. 40 osób).
 10. Specjalistyczne szkolenie w zakresie procesowego zastosowania badań wariograficznych w działalności służbowej formacji porządku publicznego (1 edycja – łącznie: 12 osób, w tym 6 funkcjonariuszy SG oraz 6 funkcjonariuszy Policji) (działanie realizowane przez podmiot zewnętrzny).
 11. Międzynarodowe Warsztaty – Zintegrowane Zarządzanie Granicą (Integrated Border Management) – udział ok. 24 przedstawicieli europejskich formacji migracyjno-granicznych (18 obcokrajowców z 9 krajów oraz 6 uczestników z Polski).

Okres realizacji projektu: 30 marca 2015 r. – 29 kwietnia 2016 r.
Miejsce realizacji: Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.101.000 zł, wysokość refundacji ze środków NMF wyniesie 85% wydatków kwalifikowanych, czyli  935.850 zł, wkład własny SG: 165.150 zł.

* * * * * *

Project no 12/NMF PL 15/14 “Strengthening of operational, investigation and intelligence units of BG as a component of fight against crossborder organized crime”, co-financed by Norway Funds”.

The main aim of the project is strengthening structures and departments of Border Guard dealing with operational- recognition and operational- investigative activates. Another aim of the Project is to intensify participation of Border Guard is fighting against trans-border and organized crime, human trafficking and migration of organized crime groups. The Project is the collection of mutually connected activates increasing skills of BG officers like: forensic techniques, application of technologies supporting criminal analysis, usage of polygraph test in the court trial. The Project is also connected with exchange of experience and Best Practises (International Symposium Of Criminalistics Experts, criminal analysis seminars, Integrated Border Management” workshops).

The following events are to be conducted in the scope of the Project:

 1. Professional trainings for forensic technicians (2 sessions – 30 BG officers).
 2. Professional trainings in the scope of recognition and classification of psychotropic substances (3 sessions – 45 BG officers).
 3. Professional training in the scope of counterfeit documents ( 3 sessions – 45 BG officers).
 4. International Symposium of Criminalistics Experts organized at Border Guard Training Centre in Kętrzyn (dedicated to topics like detecting counterfeit documents, recognition of psychotropic substances and narcotics).
 5. Professional training: Criminal analysis as a tool used to fight with trans-border organized crime. Improvement of analytical skills (10 sessions – 60 BG officers).
 6. International seminar – National and international aspects of trans-border crime (participation of four experts from Lithuania and Latvia).
 7. Seminar – Specifics of investigation activates applied while detecting trans-border crimes and chasing the perpetrators (expected number of participants – 40 persons).
 8. International seminar – Application of criminal analysis during operations conducted against perpetrators (expected number of participants – 40 persons including 6 experts from Lithuania, Latvia and Estonia).
 9. Seminar – technical and forensic operations applied during investigation trans-border crime (expected number of participants – 40 persons).
 10. Professional training dedicated to usage of polygraph test results by Law Enforcement officers (1 session – 12 persons: 6 BG officers and 6 Police officers).
 11. Integrated Border Management Workshops –participation of 24 representatives from European border services (18 foreign participants from 9 countries and 6 participants from Poland).

Duration of the Project: 30th of March 2015 – 29th of April 2016.
Location: Border Guard Training Centre in Kętrzyn.

Total budget equals 1.101.000 PLN. The amount financed by Norway Grants equals 85% of eligible expenditures, that is 935.850 PLN. BG’s own contribution equals 165.150 PLN.

logo

do góry