Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Krzysztof Mazurowski
30.09.2020

30 września 2020 roku w Centrum Szkolenia Straży Granicznej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji rocznicy szkolenia formacji granicznych. Tegoroczne obchody z uwagi na stan związany z epidemią koronawirusa w kraju i związany z tym reżim sanitarny obchodziliśmy wyjątkowo.

W Centrum Szkolenia Straży Granicznej, w ośrodku szkolenia o najstarszych tradycjach w szkolnictwie zorganizowano uroczystą zbiórkę z udziałem kadry i pracowników oraz zaproszonych gości. Gospodarzem uroczystości był Komendant Centrum płk SG Adam Pacuk, a wśród gości znaleźli się Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Inglot, Zastępca Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Pani płk SG Iwona Łatunowicz, Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie Biura Spraw Wewnętrznych SG por. SG Paweł Brzozowski, a także płk SG rez. Jan Koszczyc Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Koło w Kętrzynie.
Obchody rozpoczęła msza święta w Kaplicy pw. Św. Mateusza, a następnie odbyła się uroczysta zbiórka. W trakcie uroczystości Komendant Centrum Szkolenia SG wspominał najważniejsze wydarzenia w długiej historii ośrodka, aktualne projekty i przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowe, w które nasza jednostka jest zaangażowana.
Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej wręczył akty mianowania na stopień młodszego chorążego niżej wymienionym funkcjonariuszom: mł. chor. SG Ilonie Mandywel, mł. chor. SG Patrycji Łukaszuk-Guszczyńskiej oraz mł. chor. SG Dominikowi Junik.

Była to także doskonała okazja do uroczystego wręczenia  nagród przyznanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej za wzorowe wykonywanie zadań służbowych wymagających szczególnego zaangażowania, sumienności oraz pełnej dyspozycyjności: ppłk SG Iwonie Marczuk, mjr. SG Krzysztofowi Libikowi oraz mjr. SG Norbertowi Grzmil.
Jubileusz był także okazją do wyróżnienia zasłużonych funkcjonariuszy i pracowników. Z tej okazji wyróżnienia z rąk kierownictwa Centrum odebrało 34 funkcjonariuszy i 24 pracowników. Szczególnie miłym akcentem uroczystości był jubileusz 30-lecia służby w formacjach granicznych naszego kolegi mjr. SG Czesława Świdwy.
Komendant podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za wysiłek i poświęcenie wykazywane w codziennej służbie i pracy. Pogratulował awansowanym i wyróżnionym. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod obeliskiem ufundowanym w 2007 r. z okazji nadania Centrum Szkolenia Straży Granicznej imienia Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.
Historia naszego ośrodka szkolącego formacje graniczne w Kętrzynie datuje się od 1949 r., kiedy to Centrum Wyszkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza z Ostródy przemianowano na Oficerską Szkołę Wojsk Ochrony Pogranicza i przeniesiono do Kętrzyna.
Od 1949 r. ośrodek szkolenia w Kętrzynie kilkakrotnie zmieniał nazwę. W 1980 r. ówczesny Ośrodek Szkolenia WOP został przeformowany na Centrum Szkolenia WOP. Nazwa ta obowiązywała do czasu rozformowania Wojsk Ochrony Pogranicza, czyli do 16 maja 1991 r. W tym samym roku utworzono Centrum Szkolenia SG przygotowujące funkcjonariuszy do realizacji ustawowych zadań SG. Oznacza to, że kętrzyński ośrodek szkolenia jest najstarszym wśród wszystkich ośrodków szkolenia Straży Granicznej.
W 1992 r. – rok po utworzeniu Centrum Szkolenia SG, Komendant Główny Straży Granicznej nadał jednostce sztandar.
Korpus Ochrony Pogranicza to powołana w roku 1924 formacja specjalna przeznaczona do ochrony granicy wschodniej Drugiej Rzeczypospolitej. KOP ochraniał granicę polsko-sowiecką, polsko-litewską, polsko-łotewską (do lipca 1939 roku), polsko-niemiecką w Prusach Wschodnich (tzw. "występ suwalski" 75,7 km, w okresie od 1 listopada 1927 do stycznia 1939 roku), polsko-rumuńską (64,87 km) oraz polsko-węgierską (od marca 1939 roku). Pod względem organizacyjnym, operacyjnym, personalnym i wyszkolenia podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych, a w zakresie ochrony granicy, bezpieczeństwa w pasie granicznym i budżetu podlegał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Zadania otrzymywane i realizowane przez KOP w latach 1924-1939 obejmowały: ochronę pasa granicznego pod względem wojskowo-politycznym i skarbowo-celnym, współdziałanie z odpowiednimi instytucjami wojskowymi w obronie państwa, działalność kulturalno-oświatową i propagandową w oddziałach korpusu oraz pracę społeczną wśród ludności pogranicza. Korpus był w stanie skutecznie utrzymywać i zapewniał na terenie swego działania stan bezpieczeństwa i porządku. Nie dopuszczał do naruszania granicy przez czynniki obce i prowadził walkę z czynną dywersją, bandytyzmem, grabieżą i szpiegostwem, przeciwdziałał także nielegalnemu ruchowi osobowemu i towarowemu, jak również przestępczości gospodarczej. Pierwszym dowódcą KOP został generał brygady Henryk Minkiewicz (od września 1924 r. do 7 maja 1929 roku). Dowództwo KOP mieściło się w Warszawie.
Warto również podkreślić, iż od tego roku Centrum Szkolenia Straży Granicznej rozpoczęło szkolenie funkcjonariuszy Agencji Frontex w okresie od 13 września do 14 grudnia 2020 r. W związku z podpisaną Umową Grantową z Agencją Frontex na udzielenie wsparcia dla realizacji podstawowego programu szkoleniowego dla Stałej Służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej kategorii 1 w Centrum Szkolenia Straży Granicznej przebywa 129 uczestników szkolenia Frontex, kadra dydaktyczna oraz koordynatorzy projektu z Agencji Frontex.

 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto szkolenia formacji granicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
do góry