Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Skargi i Wnioski - Skargi i wnioski -

Nawigacja

Skargi i wnioski

Edward Milewski
28.04.2014

SKARGI I WNIOSKI

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków:

w poniedziałki od godz. 13.00 – 17.00

po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

sekretariat tel. (+48 89) 750 3102

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Ketrzynie odbywa się zgodnie z przepisami:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) - dział VIII Skargi i wnioski. Wybrane przepisy:

art. 221 § 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.

§ 2. Petycje, skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

§ 3. Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

art. 222 O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

art. 227 Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

art. 239 § 1 W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

art. 241 Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Wybrane przepisy:

§ 5 Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

§ 81 Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Skargi i wnioski można wnosić do Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Ketrzynie na adres: Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 11-400 Ketrzyn

- za pomocą telefaksu na numer sekretariatu Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie fax. (+48 89 750-37-41

- pocztą elektroniczną na adres mailowy: cs@strazgraniczna.pl

- za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (dla osób posiadających profil zaufany na e-puap): Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

- lub ustnie do protokołu.

Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznik Praw Obywatelskich Aleja Solidarności 77 00-090 Warszawa. Przyjęcia interesantów: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poniedziałek w godz. 9.00-17.00 od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00, telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811 centrala: 0-22 55 17 700. Strona główna Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1), informuję, że:

                1) administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Główny Straży Granicznej:

- kontakt: 02-514 Warszawa, Al. Niepodległości 100, telefon: +48 22 500 4000 (centrala),

        - e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl,

2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej (dalej CSSG) sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Kierownik Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji CSSG,

       - kontakt: 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, telefon: +48 89 750 3116,

       - e-mail: iod.cssg@strazgraniczna.pl.

Dane osobowe przetwarza się w celu rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku na podstawie  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Są one przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia skargi lub wniosku, a następnie są archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą przekazywane do państw trzecich. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www.cs.strazgraniczna.pl w zakładce „Kontakt”/RODO.

 

do góry